Seminář z analytické chemie pro KATA

Příklady k přemýšlení

Chci zjistit, jakou koncentraci bude mít roztok ethanolu ve vodě, vzniklý smícháním 20% roztoku (V/V), 35% roztoku (m/m) a 5M roztoku. Jaké všechny konstanty nezbytně potřebuji za tímto účelem najít v tabulkách, pokud se během výpočtů nechci dopustit žádného zanedbání?
(Pozn: V tabulkách se dají najít hustoty roztoků pro různé objemové i hmotnostní zlomky vodně-ethanolických roztoků, ale nevyskytují se tam pro molaritu, protože to není moc běžný způsob, jak koncentraci ethanolu udávat)

Odvoďte vzorec pro vztah a) hmotnosti látky rozpuštěné v roztoku a jejího součinu rozpustnosti, b) hmotnostního zlomku látky v roztoku a jejího součinu rozpustnosti.
Předpokládejte jednotkovou hustotu a aktivitní koeficienty, ale uvažujte obecný počet kationů a anionů, vzniklých rozpouštěním. Pozor na jednotky.

Jaká bude koncentrace volných stříbrných iontů v roztoku, vzniklém rozpuštěním 50 mg stříbra v jednom litru 0,2M roztoku KCN? Uvažujte vliv iontové síly roztoku.
Ar(Ag) = 107,87; ß([Ag(CN)2]-) = 1.1021

Zpět