Seminář z analytické chemie pro KATA

Doplňkové příklady

Určete oxidační čísla uhlíkových atomů v následujících sloučeninách: kyselina octová, formaldehyd, aceton, vinylchlorid, benzen, acetylen.

25 ml roztoku chloridu kademnatého o koncentraci 0,01 mol•l-1 doplníme do objemu 2 l vodou. Jaká bude koncentrace roztoku v jednotkách ppm nebo ppb?

Vzorek o hmotnosti 0,5678 g rozpustíme ve 500 ml vody, odebereme 10 ml, doplníme základním elektrolytem do 20 ml a polarograficky stanovíme obsah kadmia na 2,6•10-5 mol•l-1. Jaké je hmotnostní procento chloridu kademnatého ve vzorku?

Kolik chloridu kademnatého potřebujeme k přípravě 500 ml jeho 10% roztoku, víme-li, že hustota roztoku je 1,089 g.cm-3?

Jaká bude koncentrace všech částic v roztoku, vzniklém smícháním roztoku zinečnatých iontů o koncentraci 0,01M a roztoku EDTA o koncentraci 0,03M o objemech a) 30 ml a 10 ml; b) 10 ml a 10 ml; c) 10 ml a 30 ml.
logß(ZnY) = 16,26

Trochu těžší: V litru 0,1M roztoku rhodanidu draselného rozpustíme 3,0 g železité soli. Zatímco rhodanid i železitá sůl samy o sobě jsou zbarvené nevýrazně, vznikající komplex je intenzivně červený. Spektrometricky tedy určíme jeho koncentraci: je 13 mM. Jaká bude koncentrace všech částic v roztoku a jaké procento železitých iontů bylo ve vzorku?

Jaké je pH 0,05M kyseliny benzoové, benzoátu sodného, ethylaminu, hydrochloridu ethylaminu? Porovnejte hodnoty získané při uvažování a při zanedbání iontové síly roztoku.
pKa(kys. benzoová) = 4,19; pKa(ethylamin) = 3,46

Kolik gramů hydroxidu sodného musím rozpustit ve 400 ml 0,08M roztoku kyseliny mravenčí, aby měl vzniklý pufr pH 4,5?

Trochu těžší: Jaké pH bude mít roztok ethylaminu o koncentraci 5.10-5 M? A roztok benzoátu sodného o této koncentraci?

Jaké pH bude mít roztok vzniklý smísením 500 ml 0,1M kyseliny octové a 300 ml 0,03M hydroxidu sodného?

PS: Potřebné konstanty k výpočtu nejsou vždy uvedeny, použijte prosím vhodné chemickoanalytické tabulky.

Zpět